ഭക്ഷ്യ വ്യാപാരികള്‍ക്കും ഉത്പാദകര്‍ക്കും ലൈസന്‍സും രജിസ്ട്രേഷനും നിര്‍ബന്ധം.

ഭക്ഷ്യ വ്യാപാരികള്‍ക്കും ഉത്പാദകര്‍ക്കും ലൈസന്‍സും രജിസ്ട്രേഷനും നിര്‍ബന്ധം.

Food safety laws in kerala to be followed by Hotel and restaurants
From Aug 20011 new food safety laws are implemented all over the country