എന്ത് കൊണ്ടാണു ഇന്ധനവില വർദ്ധിക്കുന്നത് ?

എന്ത് കൊണ്ടാണു ഇന്ധനവില വർദ്ധിക്കുന്നത് ? ഇന്ധനവിലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തല്ലാം ? 1) ഉപഭോഗത്തിലുണ്ടാവുന്ന വേഗത്തിലുള്ള വർദ്ധന 2) രൂപയുടെ ഡോളറുമായുള്ള വിലയിലെ ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ 3) അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണ വിലയിലുള്ള കയറ്റിറക്കങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കാത്ത ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില നമുക്ക് കണക്കാക്കി നോക്കാം 1) ഒരു ബാരൽ = 159 ലിറ്റർ = ഇന്നത്തെ വില

Read More എന്ത് കൊണ്ടാണു ഇന്ധനവില വർദ്ധിക്കുന്നത് ?