എന്ത് കൊണ്ടാണു ഇന്ധനവില വർദ്ധിക്കുന്നത് ?

എന്ത് കൊണ്ടാണു ഇന്ധനവില വർദ്ധിക്കുന്നത് ? ഇന്ധനവിലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തല്ലാം ? 1) ഉപഭോഗത്തിലുണ്ടാവുന്ന വേഗത്തിലുള്ള വർദ്ധന 2) രൂപയുടെ ഡോളറുമായുള്ള വിലയിലെ ഏറ്റകുറച്ചിലുകൾ 3) അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണ വിലയിലുള്ള കയറ്റിറക്കങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കാത്ത ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില നമുക്ക് കണക്കാക്കി നോക്കാം 1) ഒരു ബാരൽ = 159 ലിറ്റർ = ഇന്നത്തെ വില

Read More എന്ത് കൊണ്ടാണു ഇന്ധനവില വർദ്ധിക്കുന്നത് ?

Wrong Timing for the price hike

Whatever justification the Government may have had to decontrol petrol pricing to allow market conditions to rule things, there is a little doubt about the wrong timing of the act. Diesel is to follow the suit soon. Liquid petroleum, Gas prices, too, has gone up by Rupees 35 per cylinder. And the common man, already burdened so heavily by continually rising prices for the past one and a half years, stands almost totally floored by this recent step. Hence the nationwide outcry against the ill-timed move by the Government.