മൊബൈല്‍ഫോണ്‍‍, എന്താണ് രക്ഷ ?

വിവേകപൂര്‍ണ്ണമായ നീക്കത്തിലൂടെ ഇത്തരം അപകടങ്ങളില്‍ നിന്ന...