ഡക്ക്… ഡക്ക്… ഡക്ക്… ഡക്ക്…

ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാനെ ഏറ്റവുമധികം വേദനിപ്പിയ്ക്കുന്ന കാര്യമാണ് റണ്ണൊന്നുമെടുക്കാതെ പുറത്താകുക അഥവാ ‘ഡക്ക് ‘ ആകുക എന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ബൌളറെ സം...