ഡക്ക്… ഡക്ക്… ഡക്ക്… ഡക്ക്…

ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാനെ ഏറ്റവുമധികം വേദനിപ്പിയ്ക്ക...