ഡേവിഡ് ബ്ലൈന്‍ എന്ന മാന്ത്രികന്‍

ഡേവിഡ് ബ്ലൈന്‍ എന്ന മാന്ത്രികന്‍. ഡേവിഡ് ബ്ലൈന്‍ ഒരു സ്തീയുടെ റിസ്റ്റ് വാച്ച് അപ്രത്യക്ഷമാക്കിയശേഷം അതിനെ ഒരു അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കടക്കുള്ളില്‍ പ്രത്യക്ഷ്യമാക്കുന...